PI: Xi Chen, Ph.D., Professor

Project Scientists:
Dr. Hai Yu

Postdoctoral Fellows:
Dr. John McArthur
Dr. Malathy Palayam
Dr. Xiaohong Yang
Dr. Bijoyananda Mishra

Graduate Students:
Lan Na
Anoopjit Kooner
Xiaoxiao Yang
Riyao Li
Yuanyuan Bai
Yue Yuan
Zimin Zheng

Visiting Scholar :

Dr. Jinxi Liao